CPCert

SİSTEM BELGELENDİRME

Sistem Belgelendirme

TS EN ISO 9001-Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşterisine ulaştığı yere kadar her süreçte müşterisinin beklenti ve gereksinimlerini karşılamasını sağlayabilecek bir standarttır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurmakla, kuruluşunuzda çalışma ilkeleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik bir yolda ilk adımı atmış olursunuz.

TS EN ISO 14001-Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi Standardı; sanayi kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.

ISO 14001, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluş, ISO 14001 Sistemini mevcut sistemine entegre edebilir.

ISO 45001-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş sağlığı ve Güvenliği standardı, OHSAS 18001 standardına göre ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi diğer standartlar ile daha kolay entegre edilebilir bir yapıya kavuşmuştur. çalışanlarınız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanızı sağlamakla birlikte risk temelli yaklaşımı benimsemenizi sağlar. Aynı zamanda uygulamalarınıza sürekli iyileştirme anlayışı kazandırır.

ISO 50001-Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı kuruluşunuzun enerji performansını ve enerji kullanımını sürekli iyileştirmenize yardımcı olur. Enerji verimliliğini arttırır. 

Aynı zamanda, Ocak 2020 tarihinde yayınlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 7. maddesinin 2. fıkrasına göre, Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler en geç 2023 yılı sonuna kadar TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurmak ve belgelendirmek zorundadırlar. Enerji yönetim sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur. 

Aynı yönetmeliğin 15. maddesinin 1. fıkrasında da Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) desteklerinden yararlanmak isteyen endüstriyel işletmelerin belgelendirmeye esas olan yürürlükteki TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgeye sahip olması veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunmaları zorunludur. 

Aynı yönetmelikte Elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri beş yüz TEP ile bin TEP arasında olan, ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmelerin de Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) desteklerinden yararlanabilmeleri için TS EN ISO 50001 belgelendirmesine ilişkin yukarıda belirtilen şartı karşılamaları zorunlu tutulmuştur.

Yönetim Sistemleri Firmalara Ne Sağlar?

 • Sektörde prestij sağlar,
 • Kurumsallaşmak isteyen firmalar için bir basamaktır,
 • Organizasyon yapısını düzenleyerek çalışan memnuniyetini ve güvenini artırır,
 • Satış ve pazarlama aracıdır,
 • İşleri sistematik hale getirerek hızlı ve verimli çalışmayı sağlar,
 • Ürün ve hizmet maliyetlerini düşürerek karlılığı artırır,
 • Müşterilerle olan ilişkileri düzenleyerek müşteri tatminini artırır,
 • Uluslararası rekabette avantaj,
 • Pazar payının artması,
 • Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan olayların azaltılması,
 • Kirliliğin kontrol altına alınması ve azaltılması,
 • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufunun sağlanması,
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması.