ISO 14001

ISO 14001 Belgelendirme

Kuruluşlardan faaliyet,ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altına almalarını, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevresel performanslarını sürekli geliştirmelerini bekler.

Çevre Yönetim Sistemi Standardı; sanayi kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finanssal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.

ISO 14001 Doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır.

ISO 14001, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluş, ISO 14001 Sistemini mevcut sistemine entegre edebilir.

ISO 14001 Nedir?

Firmaların çevreye yönelik amaçlarına ilişkin konuları sistematik bir biçimde yönetmelerini sağlamak için ISO tarafından oluşturulmuş standartlar serisidir.

Tarihsel Gelişimi

• 1973’de Avrupa birliği İlkeleri I. Eylem planını yayınlamışlardır (Çevreyi koruyucu tedbirleri uygulamaya koymak için),
• 1992’de ISO tarafından 14000 ailesi standartlarını geliştirmek için ISO/TC 207 Çevresel Yönetim Teknik Komitesi kurulmuştur,
• 1992’de Rio Deklarasyonu,
• 1993’de ISO tarafından 14000 ailesi standartlarını geliştirmek için ISO/TC 207 Çevresel Yönetim Teknik Komitesi kurulmuştur,
• 1994’de TS 9719 standardı (Çevre Yönetim Sistemleri – Genel Özellikler),
• 1996’da EN ISO 14001 standardı,
• 1997’de TS EN ISO 14001 standardı,
• 2004`de TS EN ISO 14001 Standardı,

Sistem Belgelendirme Başvuru Formu

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim standartları serisine uyum sağlayacak şekilde revize edilmiş ve 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın yeni versiyonu kuruluşların iş stratejileriyle uyumlu olarak çevre performanslarını arttırmayı ve sürdürülebilirliği odak haline getirmeyi hedeflemektedir.

IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) geçiş için resmi süreyi 3 yıl olarak yayınladı. Firmalar, 14 Eylül 2018 tarihine kadar mevcut çevre yönetim sistemlerini ISO 14001:2015 şartlarına uygun hale getirmelidir.

CPC tarafından ISO 14001:2004 ÇYS sertifikasına sahip kuruluşların mevcut sistemlerini yeni versiyona uyumlu hale getirmelerini takiben gözetim denetimleri ile geçişleri sağlanacak, belirlenen periyotta sistemlerinde ilgili düzenlemeleri gerçekleştiremeyen ve gözetim denetimine giremeyen firmaların sertifikaları 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerliliğini yitirecektir.

ISO 14001 standardına göre ilk defa belgelendirilecek kuruluşlar

CPC 15 Eylül 2016 tarihinden sonra ISO 14001:2004’e göre ilk belgelendirme başvurularını kabul etmeyecektir. ISO 14001:2015 standardına göre sistemini belgelendirmek isteyen kuruluşlar ise Ekim 2016 tarihinden itibaren kuruluşumuza başvurabilirler.

ISO 14001:2004 Belgeli Firmalar Ne Yapmalı?

CPC tarafından ISO 14001:2004 ÇYS sertifikası- na sahip kuruluşların mevcut sistemlerini yeni versiyona uyumlu hale getirmelerini takiben gözetim denetimleri ile geçişleri sağlanacak, belirlenen periyotta sistemlerinde ilgili düzenlemeleri gerçekleştiremeyen ve gözetim denetimine giremeyen firmaların sertifikaları 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerliliğini yitirecektir.

ISO 14001:2004 Belgeli Firmalar

ISO 14001:2004 belgeli kuruluşların aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir;

  • Yeni standart gereksinimlerini karşılamak için ele alınması gereken organizasyonel boşlukları tespit edilmesi
  • Bir uygulama planının geliştirilmesi
  • Kuruluşun etkinliği üzerinde etkisi olan tüm taraflar için uygun eğitim ve farkındalığın sağlanmas
  • Standardın yeni revizyonunun gereksinimlerini karşılamak ve etkinliğinin doğrulanmasını sağlamak için mevcut kalite yönetim sisteminin (ÇYS) güncellenmesi
  • Geçiş süreci boyunca CPC ile iletişim halinde olunması

CPC; 15 Eylül 2015 tarihinden itibaren yayın- ladığı tüm ISO 14001:2004 belgelerinin geçerlilik tarihini 14 Eylül 2018 olarak belirlemiştir.

CPC 14001:2015 Geçiş Rehberi

• Uluslar arası rekabette avantaj,
• İşletme itibarının artması,
• Pazar payının artması,
• Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan olayların azaltılması,
• Kirliliğin kontrol altına alınması ve azaltılması,
• Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufunun sağlanması,
• İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması.

ÇEVRE: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır.

ÇEVRE BOYUTU: Kuruluşun; faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.

ÇEVRE ETKİSİ: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.

ÇEVRE POLİTİKASI: Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak, faaliyetleri, çevre amaç ve hedefleriyle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır.