G İşareti

G İşareti Uyumlaştırılmamış standartlar kapsamındaki ürünler için, CE işaretinde olduğu gibi, öngörülen teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına ilişkin gerekliliklere uygunluğun gösterilmesi amacıyla kullanılan ulusal bir işarettir.

26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ile CE işareti taşıması mecburi olmayan ürünlerin piyasaya arz koşulları ve yapıda kullanım koşulları belirlenmiş ve 6 Şubat 2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ile Yönetmeliğin uygulama esaslarını belirlenmiştir. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren CE işareti taşıması mecburi olmayan ürünlerin G işaret taşıması zorunlu hale gelmiştir.